ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αρ.Πρωτ. : 640


Θεσ/νίκη  4-6-2015ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

(Γραφείο Υπουργού), Λεωφ. Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527- ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜA : Αίτηση για επικείμενη συνάντησή μας, με αντικείμενο την ανάληψη σχετικής Νομοθετικής πρωτοβουλίας, με σκοπό την ρητή απαγόρευση κάθε δυνατότητας διαφημιστικής προβολής υπηρεσιών υγείας, επί σκοπώ προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  1. Όπως γνωρίζετε, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποτελεί σύμφωνα με τον Νόμο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εντεταλμένο όργανο της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας Οδοντιατρικής υγείας (Ν. 1026/1980, Α.Ν. 1565/1939, Ν. 3418/2005, Π.Δ. 84/2001, Π.Δ. 39/2009 κ.α.).  1.   Στα πλαίσια άσκησης των, κατά τον Νόμο, αρμοδιοτήτων του, έχουν υποπέσει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αντίληψή μας, συνεχείς διαφημιστικοί, τηλεοπτικοί και διαδικτυακοί βομβαρδισμοί προς το ανυποψίαστο κοινό:


α. Από εμπορικές Εταιρείες (ενδεικτικά : «STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», «MED-ON-LINE», «ΦΡΟΝΤΙΣ Ιατρική-Νοσηλευτική», «EY CLUB», κ.α.), οι οποίες λειτουργούν ως οιονεί «Ιατρικές-Οδοντιατρικές Εταιρείες» παροχής Ιατρικών και Οδοντιατρικών υπηρεσιών υγείας, είτε έχοντας ευθέως τον ίδιο σκοπό με αυτές (όπως άλλωστε αυτό προκύπτει και από τα Καταστατικά τους) και με ψευδεπίγραφη επικάλυψη συνεργασίας τους με Ιατρούς και Οδοντιάτρους, είτε με έντεχνη και συγκεκαλυμμένη προβολή και παροχή Ιατρικών και Οδοντιατρικών υπηρεσιών υγείας, η οποία συντελείται υπό τον μανδύα της εμπορικής Εταιρείας. Ειδικότερα, οι ανωτέρω εμπορικές Εταιρείες :

(1) Διαφημίζουν την παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών υγείας, χωρίς οι ίδιες να έχουν, ούτε δικαίωμα παροχής τέτοιων υπηρεσιών υγείας, ούτε νόμιμο χαρακτήρα σύστασης και λειτουργίας ως νόμιμες Ιατρικές-Οδοντιατρικές Εταιρείες, ΕΦΟΣΟΝ δεν διαθέτουν οι ίδιες, ούτε άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος, ούτε σχετική άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου, όπως αυτό ρητά απαιτείται από την ισχύουσα υγειονομική Νομοθεσία.

(2) Διαφημίζουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους, κατ’ αντίθεση με τους Οδοντιάτρους και τις νομίμως υφιστάμενες Οδοντιατρικές Εταιρείες, οι οποίοι στερούνται παντελώς κάθε σχετικής δυνατότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» και Π.Δ. 84/2001 «Λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»). Με άλλα λόγια, είναι φανερή η καταχρηστική διαφημιστική προβολή των ανωτέρω εμπορικών Εταιρειών, η οποία λειτουργεί, όχι μόνον σε βάρος των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά σε βάρος ιδίως των αρχών προστασίας της δημόσιας οδοντιατρικής υγείας.

β. Από Οδοντιάτρους και Οδοντιατρικά Κέντρα των Βαλκανικών χωρών, τα οποία διαφημίζονται, είτε μέσω της διανομής φυλλαδίων, είτε μέσω συγκεκαλυμμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ζημιογόνες απώλειες σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, παρατηρείται μια συστηματική δημοσιογραφική συγκριτική απαξίωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών της οδοντιατρικής υγείας, σε σχέση με την αναγκαία οικονομική επιβάρυνση, που απαιτείται για την κάλυψη  μιάς ποιοτικής οδοντιατρικής περίθαλψης. Με άλλα λόγια, γίνεται μια σύγκριση μεταξύ ανόμοιων ποιοτικά και οικονομικά μεγεθών μεταξύ, Αφενός των οδοντιατρικών υπηρεσιών και υποδομών άλλων χωρών, κυρίως Βαλκάνιων γειτονικών χωρών, η χαμηλή ποιότητα των οποίων αποκρύπτεται επιμελώς και, Αφετέρου, της μικρής οικονομικής επιβάρυνσης, η οποία αντιθέτως εξάρεται. Συνακόλουθα τούτου, εξάγονται παντελώς αυθαίρετα συμπεράσματα από αδαείς δημοσιογράφους ─ ως προς την σχέση αυτή, μεταξύ ποιότητος οδοντιατρικής υπηρεσίας και κόστους ─ οι οποίοι εστιάζουν εξαντλητικά το ενδιαφέρον τους μόνον στο οικονομικό μέρος της υπόθεσης, αγνοώντας, ή ακόμη χειρότερα, αποκρύπτοντας επιμελώς τα διαφορετικά δεδομένα της ποιοτικής παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα, σε σχέση με αυτά των Βαλκάνιων γειτονικών χωρών. Μια τέτοια όμως θεώρηση, οδηγεί μαθηματικά σε έκπτωση της αντίληψης των πολιτών για την υγεία και, ειδικότερα, για την ποιότητα της παρεχόμενης στη χώρα μας οδοντιατρικής περίθαλψης και, επιπροσθέτως, σε μία συνεχώς ολισθαίνουσα ανέχεια των πολιτών απέναντι σε ζητήματα ύψιστης γι’ αυτούς σημασίας, όπως είναι τα ζητήματα της οδοντιατρικής υγείας. Είναι αδιανόητο, και δεν επιτρέπεται, οι Οδοντιατρικές υπηρεσίες να αντιμετωπίζονται ως «εμπορικό προϊόν», να συγκρίνονται μόνον τα οικονομικά μεγέθη και ο ασθενής να εκλαμβάνεται μόνον ως «καταναλωτής εμπορικής υπηρεσίας», και όχι ως ασθενής, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι υπάρχει ολοσχερής αδυναμία του ασθενούς να προβεί σε έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητος οδοντιατρικής υπηρεσίας.

  1. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, παρίσταται ανάγκη ανάληψης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους Σας, προκειμένου να απαγορευθεί κάθε δυνατότητα φανερής ή συγκεκαλυμμένης διαφημιστικής προβολής υπηρεσιών υγείας, για λόγους πρωτίστως προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και ισόνομης μεταχείρισης των Ελλήνων Οδοντιάτρων, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως «εμπορικό προϊόν», ούτε ο ασθενής ως «καταναλωτής εμπορικής υπηρεσίας», ενόψει ιδίως της ολοσχερούς αδυναμίας του ασθενούς να προβεί σε έλεγχο της παρεχόμενης ιατρικής-οδοντιατρικής υπηρεσίας-προστατευόμενου αγαθού.  1. Δεδομένου ότι, το υποβαλλόμενο αίτημα αποτελεί ζήτημα μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε, μέσω των συνεργατών Σας, για τον χρόνο επικείμενης αναγκαίας συνάντησης αντιπροσώπων του Συλλόγου μας (Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) μαζί Σας, προκειμένου να εκθέσουμε και προσωπικά τις απόψεις μας επί του εν λόγω κρίσιμου ζητήματος.


 

Με τιμή για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας


Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                   Κων/νος Καλαντίδης