ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 2001

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 2001

Καταργείται η υποχρέωση των οδοντιάτρων, που λειτουργούσαν νόμιμα οδοντιατρείο κατά την ισχύ του Π.Δ.84/2001 (10.04.2001), δηλαδή όσων είχαν λάβει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους διατάξεις, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Π.Δ.84/2001, με την έκδοση νέας βεβαίωσης/άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο οδοντιατρείο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ιδίως σε περιπτώσεις μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης, όπου δεν έχει χορηγηθεί βεβαίωση/άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (24.12.2014), δηλαδή μέχρι 24.06.2015.