ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρατείνεται, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τετάρτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014.