ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 (παρ.2) του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08) οι εισφορές του Κλ.Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι ασφαλισμένες στο Ταμείο μας μειώνονται κατά 50% κατά το 12μηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών χωρεί κατά το 12μηνο που έπεται της λήψης της επιδότησης λόγω λοχείας. Σημειώνεται ότι για τον Κλ.Σύνταξης προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία (π.χ. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετίας στην απόφαση του ΤΣΑΥ) δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γυναικών που έχουν γεννήσει πριν τις 30/4/08 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από 3/4/08 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μηνου μετά τον μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή μετά την λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας(Εγκύκλιος Γ.Γ.Κ.Α. 3655 Φ80000/Οικ11095/914/6-5-08)