ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 24/1/2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 24/1/2020

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Στο άρθρο 23 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«Δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφληση τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»