ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟ ΤΣΑΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟ ΤΣΑΥ


ΘΕΜΑ : Αίτηση για τον άμεσα οφειλόμενο συμψηφισμό των ήδη αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών Οδοντιάτρων-μελών του Συλλόγου μας, με τις ασφαλιστικές εισφορές του 2ου εξαμήνου του έτους 2016.


ΣΧΕΤ. : α. Ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 4331/2015 και Ν. 4337/17-10-2015)


β. Υπ’ αριθ. 122/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


γ. Απόφαση αποδοχής της ανωτέρω Γνωμοδότησης από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο Τ.


δ. Υπ’ αριθ. 398/2/18-5-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. περί εφαρμογής της υπ’ αριθ. 122/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


ε. Αριθ. Πρωτ. 568/7-6-2016 Έγγραφό μας προς την υπηρεσία σας
1. Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 122/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή με σχετική Απόφαση από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και με την υπ’ αριθ. 398/2/18-5-2016 εφαρμοστική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., προέκυψε αυτοδίκαιη νομική υποχρέωση του Τομέα Υγειονομικών του Τ.Σ.Α.Υ., είτε να επιστρέψει τα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά, είτε να συμψηφίσει αυτά με οφειλόμενες μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.


2. Με το (ε) σχετικό Έγγραφό μας, είχαμε ήδη ζητήσει την έγκαιρη συμμόρφωση της υπηρεσίας σας, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος αναζήτησης ολόκληρων των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016. Επ’ αυτού, είχαμε τύχει της προφορικής διαβεβαίωσης της υπηρεσίας σας περί επικείμενου συμψηφισμού των ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.


3. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, αν και παρήλθε μακρύ χρονικό διάστημα, δεν ενημερωθήκαμε για την υλοποίηση της παραπάνω υποχρέωσης, αντιθέτως διαπιστώσαμε από τα αποσταλέντα έντυπα των εισφορών ότι χρεώθηκαν ολόκληρες οι ασφαλιστικές εισφορές του Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς να έχει συντελεσθεί ο οφειλόμενος συμψηφισμός. Επιπλέον από μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων οδοντιάτρων απαιτείται ποσό ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας παρότι είχαν κάνει αίτηση υπαγωγής σε κατώτερη, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση για τους λόγους αυτής της διαφοροποίησης.


4. Θεωρούμε ότι η παραπάνω παράλειψη οφείλεται σε προφανή υπηρεσιακή παραδρομή, και όχι σε ηθελημένη ενέργεια, αφού στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί η παράβαση του Άρθρου 375 του Π.Κ. (κατά το οποίο : «Υπεξαίρεση. 1. Όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους»).


5. Ενόψει όλων των ανωτέρω και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του υποβαλλόμενη αιτητικού, παρακαλούμε πολύ όπως ενεργήστε άμεσα, εντός του 2016, για την διορθωτική αποκατάσταση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016, την επείγουσα ενημέρωση των ασφαλισμένων Οδοντιάτρων και, βεβαίως, την ενημέρωση της υπηρεσίας μας.


6. Τέλος, δηλώνουμε ότι ο Σύλλογός μας είναι υποχρεωμένος εκ του Νόμου να προβεί σε περαιτέρω Δικαστικές ενέργειες, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι καταχρηστικά και παράνομα, κατά παράβαση των αρχών νομιμότητας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης, συνεχίζουν να παρακρατούνται οι παραπάνω αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, σε βλάβη των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ..


7. Ο κ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την υπηρεσιακή συνδρομή του, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας.


Με τιμή για το Δ.Σ.


                                                              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας


                                                      Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                       Κων/νος Καλαντίδης