ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DENTIST PASS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DENTIST PASS

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με το Dentist Pass, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 4117/23.06.2023, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ τα κάτωθι άρθρα ως εξής:

Άρθρο 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 διαγράφεται το εσφαλμένο ημερολογιακό έτος 2016 και αντικαθίσταται από το ορθό ημερολογιακό έτος 2017, και η παρ. 1 του άρθρου 2, διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).».

Άρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα καλύπτει το σύνολο του κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου ή των ωφελούμενων παιδιού/ών και έως του ανωτέρω ποσού.».

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 14, προστίθεται νέο άρθρο 14 Α ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14 Α

Συμπερίληψη ωφελούμενων που γεννήθηκαν το έτος 2017 σε υφιστάμενες αιτήσεις. Ειδικά για τις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι α) έχουν υποβάλει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος, και β) η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί και δεν επιδέχεται περαιτέρω αλλαγών, παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή τυχόν επιπλέον ωφελούμενοι. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε τροποποίηση εγκεκριμένης αίτησης».

Επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι.

1109, συν_ΦΕΚ,τεύχος Β,αρ.φύλ.4117,23-6-23,τροποποίηση της κοινής απόφ. για dentist pass

1109, 28-6-23 ΓΣ,ΟΣ_Τροποποίηση της Γ.Π.οικ.22470-13.4.2023 απόφασης για το DENTIST pass