Υποχρεωτικά μέτρα από το Υπουργείο Υγείας για τα Οδοντιατρεία

Υποχρεωτικά μέτρα από το Υπουργείο Υγείας για τα Οδοντιατρεία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση με τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00".

Τα μέτρα που αφορούν τα Οδοντιατρεία απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Γίνεται σαφές ότι, «Οι Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη ρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση.»

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία με επείγουσα επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει τροποποίηση της συγκεκριμένης ΚΥΑ και αναμένουμε απάντηση.

Η επιστολή παρουσιάζεται στο τέλος.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄ 166/10.9.2021] τροποποιούνται οι διατάξεις του προγενέστερου άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 που αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας άρα και σε Οδοντιατρεία-Πολυοδοντιατρεία.

Το άρθρο ισχύει από την 10.9.2021 και προβλέπει τα εξής:

(1) Το σύνολο του πάσης φύσης προσωπικού (ιατρικό, οδοντιατρικό, παραϊατρικό, βοηθοί οδοντιατρείου, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) που παρέχει, με οποιαδήποτε σχέση, εργασία στο χώρο του φορέα οφείλει να είναι εμβολιασμένο. Στην αντίθετη περίπτωση τίθεται σε αναστολή εργασίας και ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τους φοιτητές ή όσους κάνουν πρακτική άσκηση, ακόμα και αυτούς που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες.

(2) Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος του φορέα ΠΦΥ οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις και να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες εκείνων που δεν έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021- εξαιρούνται φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30η Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης ελέγχει επίσης ότι η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

(3) Στον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

(4) Στους οδοντίατρους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο οδοντιατρείο τους κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, επιβάλλονται, επιπλέον των ανωτέρω, οι ακόλουθες κυρώσεις:

• καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

• αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ν. 3892/2010 (Α' 189), και

• αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του Ν. 3892/2010.

(5) Όλοι οι οδοντίατροι οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα του οδοντιατρείου έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου. Η παράλειψη αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Ακολουθεί υπόδειγμα της Ελληνικής Οδοντιατρικής ομοσπονδίας της εικόνας που υποχρεούμαστε να αναρτούμε στην εξώθυρα του Οδοντιατρείου και μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω