ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αστοχία της Βεβαίωσης Κυκλοφορίας όπως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου μας περιγράφει απλώς ως «Αυτοαπασχολούμενος», ο ΟΣΘ έχει τροποποιήσει το υπόδειγμα της προηγούμενης φόρμας κυκλοφορίας Τύπου Α, ούτως ώστε να αποτυπώνεται σαφώς η Οδοντιατρική μας ιδιότητα καθώς και η δυνατότητα να κυκλοφορούμε μεταξύ των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας μας εκτός ωραρίου κυκλοφορίας, αποκλειστικά για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4831/02-11-2020.


Βρείτε την τροποποιημένη φόρμα Ε Δ Ω


Κατεβάστε την φόρμα σε επεξεργάσιμη μορφή word, συμπληρώστε με τα στοιχεία σας και σφραγίστε την με την επαγγελματική σας σφραγίδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρμα αυτή συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά την αστυνομική σας ταυτότητα η την επίσημη Βεβαίωση Κυκλοφορίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ