ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας-Οδοντιάτρους ότι η επ’ αμοιβή καταχώριση/προβολή μέσω ιστοσελίδων (τύπου “Doctor any Time”, Χρυσός Οδηγός, κ.λπ.), καθώς και κάθε είδους χορηγούμενη διαφήμιση (Instagram, Facebook, κ.λπ.), είναι παράνομη και διώκεται πειθαρχικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας». Ως εκ τούτου, καλούμε τους Οδοντιάτρους, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταχωρούνται/προβάλλονται διαφημιστικά μέσω παραπλήσιων ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων, να διακόψουν κάθε είδους συνεργασία εντός των επόμενων 20 ημερών. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο Ο.Σ.Θ. είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση των Νόμων και των κανονισμών, εκκινώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.