ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ


Ανακοινωση


Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας-Οδοντιάτρους ότι η προβολή μέσω ιστοσελίδων τύπου “Doctor any Time” κ.λπ. είναι παράνομη και διώκεται πειθαρχικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας». Ως εκ τούτου, καλούμε τους Οδοντιάτρους, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβάλλονται διαφημιστικά μέσω παραπλήσιων ιστοσελίδων, να διακόψουν κάθε είδους συνεργασία εντός των επόμενων 20 ημερών. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο Ο.Σ.Θ. είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση των Νόμων και των κανονισμών, εκκινώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


O Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας


                                        Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας                                                Βάιος Κοντόπουλος