ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

 Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου, Ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας.

1. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Οδοντιατρείου
2. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την Αναγγελία έναρξης από κοινού, καθώς και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), στο οποίο να αποτυπώνονται οι όροι συνεργασίας και η τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και της οδοντιατρικής δεοντολογίας.
3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
4. Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας (εφόσον αυτή υπάρχει)
5. Εκτύπωση από Taxis Συμβολαίου αγοράς, ή Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο.

6. Βεβαίωση από την Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα πολεοδομική Νομοθεσία η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

7. Βεβαίωση μηχανικού (άρθρο 38 Ν. 4771/2021), όπου θα αναφέρεται ότι υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός για την καλή λειτουργία του χώρου ως οδοντιατρείο / πολυοδοντιατρείο (άρθρο 38 παραγρ. 3 ν. 4771/2021 – ΦΕΚ Α 16).


8. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, απαιτείται Κανονισμός συνιδιοκτησίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του οδοντιατρικού φορέα (εάν δεν υπάρχει υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση).


9. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο (2) αντίγραφα με τις διαστάσεις, τα συνολικά εμβαδά των χώρων (σε ένα πινάκιο) & την επεξήγηση του προορισμού τους, σημειωμένη την χωροθέτηση της οδοντιατρικής έδρας και του ακτινογραφικού μηχανήματος (εάν υπάρχει), θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος:    • βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης,
    • πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ.84/2001 (Χ.Κ.Χ., όπως απαιτείται από το παράρτημα Α)
    • πιστοποιεί ότι οι φορείς (οδοντιατρεία) λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτήριο ή σε συνεχόμενα κτήρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.


 

10. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του Οδοντιατρείου (πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη, οδοντιατρική έδρα, unit, αεροσυμπιεστής, κλίβανος ή αυτόκαυστο, ακτινογραφικό, διαχωριστής αμαλγάματος, εργαλειοθήκη, συσκευή αποτρύγωσης υπερήχων, σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων, ακτινογραφικό), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του   Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 84 2001

11. Σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης Αποβλήτων

12. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού (θεωρημένα αντίγραφα απ' τον εκδότη).

13. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε Νομοθεσία (χαρακτηρισμός+σφραγίδα υπογραφή)

14. Βεβαίωση εταιρείας για το ποσοστό συγκράτησης αμαλγάματος

15. Απόδειξη Ο.Σ. Θεσσαλονίκης καταβολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ

16. Άδεια Λειτουργίας Ακτινολογικού μηχανήματος (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)

17. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

18.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υ.Γ. Τα δικαιολογητικά (12) δεν απαιτούνται για τους ήδη κατόχους άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσκόμιση της παλαιάς αδείας και η ανάκλησή της.

Προϋποθέσεις χώρου
Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να διαθέτει το οδοντιατρείο είναι τα ακόλουθα:

Ιατρείο – Γραφείο    15 τ.μ.
Αίθουσα Αναμονής    8 τ.μ
Τουαλέτα                1,5 τ.μ


Ο έλεγχος και η κατάθεση του φακέλου για την έκδοση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου γίνεται κατόπιν ραντεβού.

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Όταν η Βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό οδοντιατρικό συνεταιρισμό, την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα εξής :

16. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του Οδοντιατρείου, Οδοντιάτρων, στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας.

17.  Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού οδοντιατρικού συνεταιρισμού.

18. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

19. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των Ιατρών ή Οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η ιδιωτική άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων Επιστημονικά Υπευθύνων, θα πρέπει να δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση οι ξεχωριστοί χρόνοι παρουσίας του καθενός στη Μονάδα.

 

20. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ CBCTΑ. Για την λειτουργία ακτινογραφικού και πανοραμικού κεφαλομετρικού μηχανήματος τηρείται η διαδικασία της χορήγησης αποδεικτικού καταχώρησης.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1. Υποβολή αρχικής αίτησης με τα στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ.

2. Υποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας.

3. Υποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών και ειδικότερα:

• κατάλογο με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών,

• ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων του οργανισμού που συμμετέχει στις πρακτικές, καθώς και τα στοιχεία όσων προΐστανται στις οργανικές μονάδες (του οργανισμού) όπου εφαρμόζονται οι πρακτικές,

• άδεια σκοπιμότητας, εφόσον προβλέπεται από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β' 1918/10.12.2010), όπως ισχύει,

• σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και αναλυτική κατάσταση των πηγών ακτινοβολίας που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών,

• έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.

 

Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά, και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αποδεικτικό καταχώρισης, που έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια. Για την ανανέωση της καταχώρισης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτικού καταχώρισης

Β. Για την λειτουργία υπολογιστικού τομογράφου κωνικής δέσμης - CBCT τηρείται η διαδικασία της χορήγησης άδειας.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1. Υποβολή αρχικής αίτησης

2. Υποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας.

3. Υποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 19-24 της Υπουργικής Απόφασης 45872/26.03.2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

Η άδεια έχει ισχύ πέντε (5) έτη.

 

Άδεια σκοπιμότητας

• Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις. Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949 (Β΄ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει.

• Η άδεια σκοπιμότητας για τις ιατρικές εφαρμογές έχει χρονική ισχύ δώδεκα (12) μηνών.

 

Τροποποίηση άδειας

Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκε άδεια, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης της άδειας. Η διαδικασία της τροποποίησης περιλαμβάνει την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και πληροφοριών. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εκδίδει την επικαιροποιημένη άδεια, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού, υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης της άδειας που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στη νέα άδεια που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.
Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού που σχετίζονται με την αδειοδότηση ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.

Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε αδειοδότηση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr).


 

 

 

 

Ενδεικτική Λίστα Ακτινοφυσικών

Αποστολίδου Βασιλική

2310667415    6932385698                120€

Ζάπρος Άγγελος

6948504243                                        110€

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ

2310214636    6946855181                120€

Μαγγανάρης Νικόλαος

2310380165    6977709889                100€

Μπάλλας Απόστολος
2310314728      6977376078              120€

Μπουσμπουρας  Περικλής
2310261028      6932468467              120€

Ξενίδου Έφη
6944662331                                        100€

Παπανικολός  Γεώργιος
2106517975      6946508957              150€

Πρίντζιπας Ιωάννης

6936867711                                        100€

Σερβιτζόγλου Ναυσικά-Γεωργία

2315004736      6973304208              100€

Τερζούδη Ελένη

2314024677      6972210377              100€
Τζιακα Χριστίνα
2310841491      6997219803              100€

Τοπαλτζίκης Θεόφιλος

6973385117    6986540211                120€

Ε. Ψαρούλη
6974664170                                        100€