ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η εγγραφή προαπαιτεί:
α) την έκδοση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

β) την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται:
1.Αντίγραφο του πτυχίου (ή φωτοτυπία επικυρωμένη). Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου. Προκειμένου περί πτυχιούχων  εξωτερικού προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε., επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου.
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος
4. Δήλωση του  Ν.1599/86 ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39
5.Καταβολή δικαιώματος εγγραφής ( 82,70€) και ετήσιας συνδρομής (115,70€). Σύνολο 198,40€ ( όχι μετρητά, αποκλειστικά με τραπεζική κάρτα)
6. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1026/80. ( Έντυπο χορηγείται από τον Σύλλογο).
7. Αίτηση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την ευκαιρία πληροφορούμε ότι:
1.Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1026/80 απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος από οδοντίατρο πριν από την εγγραφή του στην δύναμη του Συλλόγου της περιφέρειας του.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για τους Έλληνες, τους ομογενείς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Οι αλλοδαποί θα πρέπει να απευθύνονται στο σύλλογο.