ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου, Ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας.

1. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας
2. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την Αναγγελία έναρξης από κοινού, καθώς και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), στο οποίο να αποτυπώνονται οι όροι συνεργασίας και η τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και της οδοντιατρικής δεοντολογίας.
3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
4. Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας (εφόσον αυτή υπάρχει)
5. Εκτύπωση από Taxis Συμβολαίου αγοράς, ή Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο.

6. Βεβαίωση από την Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα πολεοδομική Νομοθεσία η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).
7. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, απαιτείται Κανονισμός συνιδιοκτησίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του οδοντιατρικού φορέα.

8. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος να βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 84 2001.

9. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του Οδοντιατρείου (πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη, οδοντιατρική έδρα, unit, αεροσυμπιεστής, κλίβανος ή αυτόκαυστο, εργαλειοθήκη, συσκευή αποτρύγωσης υπερήχων, σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 84 2001

10. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού (θεωρημένα αντίγραφα απ’ τον εκδότη).

11. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε Νομοθεσία.

12. Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου (της περιφέρειας στην οποία αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας) καταβολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

13. Άδεια Λειτουργίας Ακτινολογικού μηχανήματος (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)

14. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υ.Γ. Τα δικαιολογητικά (10 & 11 ) δεν απαιτούνται για τους ήδη κατόχους άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσκόμιση της παλαιάς αδείας και η ανάκλησή της.

Προϋποθέσεις χώρου
Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να διαθέτει το οδοντιατρείο είναι τα ακόλουθα:

Ιατρείο – Γραφείο    15 τ.μ.
Αίθουσα Αναμονής    8 τ.μ
Τουαλέτα                1,5 τ.μ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Όταν η Βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό οδοντιατρικό συνεταιρισμό, την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα εξής :

16. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του Οδοντιατρείου, Οδοντιάτρων, στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας.

17.  Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού οδοντιατρικού συνεταιρισμού.

18. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

19. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των Ιατρών ή Οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η ιδιωτική άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

20. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Αδειοδότηση Ακτινογραφικών Συστημάτων

 

 

 

Για απλά οπισθοφατνιακά ακτινογραφικά συστήματα πρέπει να κατατεθούν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Μητροπόλεως 40, 4ος όροφος) τα εξής:

1. Αίτηση προς τον Ο.Σ.Θ. (κατεβάστε τη από ΕΔΩ)
2. Τα δικαιολογητικά του υπεύθυνου οδοντιάτρου (πρόσφατο πιστοποιητικό από Οδοντιατρικό Σύλλογο, άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένη).
3. Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από τη χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν.
4. Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται η χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων (εις διπλούν).
5. Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα).
6. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ισχύουν και για την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας Ακτινογραφικού

 

 

Οικονομικά στοιχεία

Παράβολο κατάθεσης 184,50€ (150,00€ + 23% ΦΠΑ) σε περίπτωση πρώτης άδειας και 61,50€ (50,00€ + 23%ΦΠΑ) σε περίπτωση ανανέωσης, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τράπεζες:
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 029/84016896 (ΙΒΑΝ: GR 0701 2002 9000 0000 0840 1689 6)
• ΕΘΝΙΚΗ: 180/54401148 (IBAN: GR 8201 1018 0000 0018 0544 0114 8)
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 035/0300202861 (IBAN: GR 2604 3141 7000 0350 3002 0286 1)
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009052414721 (IBAN: GR 1001 7200 9000 5009 0524 1472 1)
• EUROBANK: 045/200086729 (IBAN: GR 2602 6004 5000 0960 2000 8672 9)
• ALPHA: 138/002001000030 (IBAN: GR 2301 4013 8013 8002 0010 0003 0)
προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

 

Για το εκάστοτε ποσό θα αποσταλεί στον υπεύθυνο οδοντίατρο τιμολόγιο από την Ε.Ε.Α.Ε. (μετά την παραλαβή του φακέλου) το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί με τον τρόπο που θα υποδεικνύεται πάνω σε αυτό και στη συνέχεια να αποσταλεί αντίγραφο του τραπεζικού καταθετηρίου στην Ε.Ε.Α.Ε.

 

Η ΕΕΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που αποστέλλεται στoν Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

 

Η Άδεια Λειτουργίας του ακτινολογικού μηχανήματος έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της eeae.gr

 

Ενδεικτική Λίστα Ακτινοφυσικών

Αποστολίδου Βασιλική

2310667415    6932385698                120€

Ζάπρος Άγγελος

6948504243                                        110€

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ

2310214636    6946855181                120€

Μαγγανάρης Νικόλαος

2310380165    6977709889                100€

Μπάλλας Απόστολος
2310314728      6977376078              120€

Μπουσμπουρας  Περικλής
2310261028      6932468467              120€

Παπανικολός  Γεώργιος
2106517975      6946508957              150€

Σερβιτζόγλου Ναυσικά-Γεωργία

2315004736      6973304208              100€

Τερζούδη Ελένη

2314024677      6972210377              100€
Τζιακα Χριστίνα
2310841491      6997219803              100€

Τοπαλτζίκης Θεόφιλος

6973385117    6986540211                120€

Ε. Ψαρούλη
6974664170                                        100€

print