ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Μ.Ε.Ε.Ο.)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΣΕΕΟ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Οδοντίατρος ως πολίτης της κοινωνίας της γνώσης, αλλά και ως επαγγελματίας οφείλει να μετέχει ενεργά στη συνεχή επαγγελματική του επιμόρφωση.

Τα τελευταία κυρίως χρόνια καταγράφεται μια διεθνής τάση για την καθιέρωση της υποχρεωτικής Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων.

Οι αιτίες είναι πολλές και θα πρέπει να αναζητηθούν στις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως συμβαίνει πλέον σε κάθε γνωστική περιοχή, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των οδοντιάτρων εμπλουτίζονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Επομένως συνεχής και μόνιμος πρέπει να είναι και ο χαρακτήρας της επιμόρφωσης των επαγγελματιών της υγείας.

Η αποχή από την επιμόρφωση οδηγεί στην παροχή κατώτερης ποιότητας και ίσως επικίνδυνης θεραπείας, σε σχέση με εκείνη που διασφαλίζει η επαφή με τις εξελίξεις της οδοντιατρικής επιστήμης.

Επιπλέον οι παρακάτω παράμετροι είναι μερικοί μόνο από αυτούς που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων και στη χώρα μας:

Οι καταγγελίες για ιατρικά σφάλματα που αυξάνονται συνεχώς.
Η ελεύθερη διακίνηση των Οδοντιάτρων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο που με δεδομένη τη διαφοροποίηση των βασικών και των περαιτέρω γνώσεων, ζητούν συνήθως πιστοποιητικά συνεχούς επιμόρφωσης για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Η ραγδαία αύξηση των Οδοντιάτρων (ιδιαίτερα στη χώρα μας) και η αναπόφευκτη αύξηση του επαγγελματικού ανταγωνισμού.
Τα ταχύτατα εξελισσόμενα τεχνολογικά επιτεύγματα και ο βομβαρδισμός των οδοντιάτρων (μέσα από μια παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα) από πληθώρα νέων γνώσεων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων.

Επιπλέον, επιβεβαίωση της αναγκαιότητας αυτής συνιστούν τα στοιχεία της έρευνας προηγούμενης Επιτροπής Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων της ΕΟΟ (2006), που έγινε μέσω των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας. Στην έρευνα αυτή 17 Σύλλογοι συντάχθηκαν υπέρ της υποχρεωτικότητας της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων, ενώ αρκετοί από αυτούς τόνισαν την αναγκαιότητα προσεκτικότερου κεντρικού συντονισμού. Κατά μέσο όρο σε ποσοστό 30,5% οι συνάδελφοι μας των 17 αυτών συλλόγων, είναι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων, ενώ υπάρχουν ωστόσο και σύλλογοι που ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό αυτό (Ξάνθη: 43%, Ηράκλειο: 41,5%).

Σε άλλη έρευνα της συναδέλφου Α. Κοσιώνη (2001), μέλη του ΟΣΑ δήλωσαν ότι σε ποσοστό 99% ενημερώνονται σε τυχαία βάση από εμπορικές εταιρείες (ιατρικοί επισκέπτες, διαφήμιση), ενώ σε ποσοστό 49% παρακολούθησαν 1 ως 4 φορές επιμορφωτικό σεμινάριο ιδιωτικού φορέα στα τελευταία τρία χρόνια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η πιστοποίηση και συνέχιση των διαφόρων προγραμμάτων και εκδηλώσεων και η αντίστοιχη μοριοδότηση τους από την ΕΠΣΕΕΟ βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, μέρος των οποίων αναφέρεται στη συνέχεια:

Αναφορά των στόχων και της θεματολογίας του προγράμματος.

Αναφορά χρησιμοποιούμενων διδακτικών μεθόδων (ομιλίες, κλινική επίδειξη, εξ αποστάσεως, κλπ).

Αναφορά στα μέσα αξιολόγησης του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικό ή γραπτό έντυπο αξιολόγησης, μυστική αξιολόγηση, κλπ) και της χρήσης ερωτηματολογίων για εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης των συμμετεχόντων
.
Αναφορά του οικονομικού προϋπολογισμού του προγράμματος (έσοδα, έξοδα, αμοιβές, χορηγίες, κλπ).

Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων οδοντιάτρων.

Σε περίπτωση εμπλοκής ασθενών, διασφάλιση ασφάλειας και έγγραφης συναίνεσης τους, χωρίς προβολή και αναφορά του χώρου διεξαγωγής της πράξης.

Δυνατότητα τήρησης μηχανογραφημένων αναλυτικών στοιχείων συμμετεχόντων και ηλεκτρονικής καταχώρησης μορίων.

Προκειμένου ο Πάροχος να λάβει έγκριση μοριοδότησης της κάθε εκδήλωσης καταθέτει αίτηση για την έγκριση προγράμματος της επιστημονικής εκδήλωσης και χορήγησης Μορίων.
26/27 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η ΕΠΣΕΕΟ, θα αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών / ομιλητών με βάση την εκπαιδευτική εμπειρία και δραστηριότητα, που θα αποδεικνύεται μέσω σύντομου βιογραφικού τους, όπου και θα αναφέρονται οι σπουδές, τυχόν μεταπτυχιακοί ή ακαδημαϊκοί τίτλοι, εμπειρία εκπαίδευσης, κλινική εμπειρία και δημοσιεύσεις.

Τέλος η ΕΠΣΕΕΟ έχει τη δυνατότητα συνεννόησης με τους διαφόρους Παρόχους και αναθεώρησης των προγραμμάτων για την καλύτερη γεωγραφική και χρονική διασπορά των εκδηλώσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των Οδοντιάτρων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η σειρά προτεραιότητας των υποβαλλομένων προτάσεων.

Μοριοδότηση Οδοντιάτρων

Η μοριοδότηση των Οδοντιάτρων, μέσω της παρακολούθησης των εκδηλώσεων της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Ε.Ο.Ο., σε πρώτη φάση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Επιπλέον στις βεβαιώσεις που χορηγούν οι οδοντιατρικοί φορείς σε οδοντιάτρους, προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέση στο Ε.Σ.Υ., ΠΕΔΥ, για τη σύναψη σύμβασης με ασφαλιστικό φορέα κ.ά., θα αναφέρεται αν είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ .

Τέλος, σε περιπτώσεις εμπλοκής Οδοντιάτρων με δικαστικούς φορείς, για θέματα που αφορούν την άσκηση της Οδοντιατρικής, οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, θα βρίσκονται φυσικά σε πλεονεκτικότερη θέση.

Η διασφάλιση της πιστοποίησης ενός Οδοντιάτρου θα γίνεται με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού μορίων, τα οποία ονομάζονται Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων, (Μ.Ε.Ε.Ο), όπως αναφέρεται παρακάτω.

Οι Οδοντίατροι που θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ δύνανται να το δημοσιοποιούν μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ενώ από την ΕΟΟ θα τους χορηγείται καλαίσθητο «σήμα» το οποίο θα αναρτούν σε εμφανές σημείο του ιατρείου τους.

Την ευθύνη της μοριοδότησης των διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων που αναφέρονται, έχει αποκλειστικά η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ.

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση θα ισχύει μόνο όταν δίνεται από Πιστοποιημένους Παρόχους.

Το Ινστιτούτο θα αποστέλλει, ταυτόχρονα με την έγκριση της εκδήλωσης ανώνυμο Δελτίο Αξιολόγησης. Τα Δελτία Αξιολόγησης συμπληρωμένα θα επιστρέφονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου για επεξεργασία.

Κάθε οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετία (5ετία) προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
28/29 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΜΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚHΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
(Μ.Ε.Ε.Ο.)
Continuous Professional Dental Education Points (C.P.D.E.P.)

Η μοριοδότηση των επιμέρους εκδηλώσεων έχει ως εξής:

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΟΔΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

♦ Πιστοποιημένο Συνέδριο επί τον αριθμό
των ημερών που διαρκεί το συνέδριο,
(π.χ. Συνέδριο 3 ημερών = 15 μόρια).

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής
♦ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο ανάλογα τις ημέρες που διαρκεί (3 ή 4)

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής
♦ Περιφερειακά Συνέδρια Οδοντιατρικών
Συλλόγων ή Πιστοποιημένων Επιστημονικών Εταιρειών.

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής
♦ Πιστοποιημένα Διεθνή Οδοντιατρικά
Συνέδρια
5 μόρια ανά ημέρα
5 επιπλέον μόρια ανά εκδήλωση
♦ Ιατρικά Συνέδρια
5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής
♦ Θεωρητικά Σεμινάρια ή Διαλέξεις σε Επιστημονικά Σεμινάρια, Συνόδους και Ημερίδες

1 μόριο ανά ώρα
♦ Πρακτικά Σεμινάρια
1,5 μόριο ανά ώρα

2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ:

♦ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης
εσωτερικού ή εξωτερικού

25 μόρια
♦ Συγγραφή βιβλίου

10 μόρια
♦ Παρουσίαση Ελεύθερης ή αναρτημένης
ανακοίνωσης
5 μόρια για Εληνικά Συνέδρια
7 μόρια σε Διεθνές Συνέδριο (μόνο ομιλητής)
♦ Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Επιστημονικός Συνεργάτης)

5 μόρια
♦ Παρακολούθηση σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-webinar (αποδεδειγμένη)

1 μόριο ανά ώρα
♦ Συνδρομή σε Επιστημονικά Περιοδικά όπου συμπεριλαμβάνονται και τα Online

3 μόρια ετησίως
♦ Συγγραφή άρθρου (μόνο ο 1ος, ο 2ος ο 3ος και ο τελευταίος συγγραφέας), σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

5 μόρια
♦ Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Pub Med, (μόνο ο 1ος , ο 2ος και ο 3ος και ο τελευταίος συγγραφέας).

10 μόρια
/31 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
♦ Συγγραφή Διδακτορικών Διατριβών ανά έτος (με την ολοκλήρωση του έργου)

25 μόρια
♦ Δραστηριότητα που γίνεται σε οποιοδήποτε Νομό εκτός του Συλλόγου της πρώτης εγγραφής

1 μόριο ανά ημέρα παρακολούθησης επιπλέον
♦ Σε Εκδηλώσεις για: ΚΑΡΠΑ, Λοιμώξεις, Ακτινοπροστασία, Πρόληψη, οι οποίες δι-
ενεργούνται από Παρόχους ή μη, ΔΩΡΕΑΝ, αποκομίζονται μόρια στο σύνολο της
5ετίας.

2.1. ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,
ΣΥΝΟΔΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι εκπαιδευτές/ομιλητές αποκομίζουν το συνολικό αριθμό των μορίων της Εκδήλωσης προσαυξημένο κατά ένα μόριο.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία με στοιχεία των οδοντιάτρων που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και να χορηγούν σε αυτούς βεβαίωση παρακολούθησης, στην οποία θα αναγράφεται ο τίτλος της επιστημονικής εκδήλωσης, ο ομιλητής ή οι ομιλητές, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο οδοντίατρος και ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει, έτσι όπως έχει ήδη πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης.
Αντίστοιχα συγκεντρωτικά αρχεία μοριοδοτημένων οδοντιάτρων υποχρεούται να τηρεί και η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης που εδρεύει στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να διατηρεί επικαιροποιημένο το προσωπικό του αρχείο μορίων ΣΕΕΟ και να ενημερώνει τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι μέλος καθώς και το Ινστιτούτο για επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες έχει συμμετάσχει.
Οι Πάροχοι υποχρεούνται εντός, 5 ημερών από το τέλος της εκδήλωσης, να αποστέλλουν τον Πίνακα Μοριοδοτήσεων των παρακολουθούντων Οδοντιάτρων στην Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Ε.Ο.Ο. και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος ο οδοντίατρος.

print