ΕΞΩΔΙΚΟ Ο.Σ.Θ. ΣΤΟ ΤΣΑΥ

                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 837

Θεσ/νίκη 22-9-2016

ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο και Μέλη της Διοικούσας Επιτροπή ΤΣΑΥ

Aχαρνών 27, Τ.Κ. 10439, Αθήνα

ΚΟΙΝ. : Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

ΘΕΜΑ : Εξώδικη Πρόσκληση για την επείγουσα εκτέλεση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ήτοι για την άμεση έκδοση και αποστολή στους ασφαλισμένους Οδοντιάτρους του Ν. 4331/2015, των εκκαθαρισμένων Ενημερωτικών Σημειωμάτων.

ΣΧΕΤ. : α. Ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 4331/2015 και Ν. 4337/17-10-2015)

β. Υπ’ αριθ. 122/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

γ. Απόφαση αποδοχής της Υπ’ αριθ. 122/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

δ. Υπ’ αριθ. 398/2/18-5-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. περί εφαρμογής της υπ’

αριθ. 122/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

.

1. Όπως είναι γνωστό, ο Τομέας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) συμμορφώθηκε, έστω και οψιγενώς, με τις διατάξεις του Ν. 4331/2015 (προϋφιστάμενες του Άρθρου 21 του Ν. 4337/17-10-2015), αναφορικά με την διατήρηση για τα έτη 2015 και 2016 της κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, όσων ασφαλισμένων Οδοντιάτρων υπέβαλαν σχετική αίτηση υπαγωγής μέχρι και την 16-10-2015, ημερομηνία ισχύος της διάταξης του Άρθρου 21 του Ν. 4337/17-10-2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί, ως όφειλε σύμφωνα με τον Νόμο, την Λογιστική τάξη και την ασφάλεια δικαίου, ούτε έχουν αποσταλεί εκκαθαρισμένα Ενημερωτικά Σημειώματα σε όσους ασφαλισμένους Οδοντιάτρους έχουν υπαχθεί στις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου. Συνέπεια της παράλειψης αυτής είναι να αγνοούν οι ασφαλισμένοι το εφεξής οφειλόμενο καταβλητέο ποσό, ενόψει του συμψηφισμού της υπερβάλλουσας και ήδη καταβληθείσας εισφοράς τους, με μελλοντικές τους ασφαλιστικές εισφορές, του έτους 2016.

3. Λαμβανομένου υπόψη ότι, κατά την παρούσα χρονική περίοδο συντρέχουν εξαιρετικά πιεστικοί λόγοι οικονομικής στενότητος των ασφαλισμένων και λόγοι εκπλήρωσης αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κλπ), καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης έκδοσης και επείγουσας αποστολής των παραπάνω εκκαθαρισμένων Ενημερωτικών Σημειωμάτων, αφού σε αντίθετη περίπτωση κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα ισοδυναμεί, είτε με σκοπούμενη ενέργεια της Διοίκησης του Ταμείου, που παραβιάζει τις Καταστατικές του αρχές, είτε με αδυναμία διοικητικής-λογιστικής υποστήριξης, που ομοίως αντανακλά στην Διοίκηση του Ταμείου.

4. Εκφράζουμε την λύπη και την αγανάκτησή μας γιατί, εκτός από την συντελούμενη, χωρίς όρια και αναστολές, εξακολουθητική συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, που μαθηματικά οδηγεί σε υφέρπουσα κοινωνική αναταραχή, διαπιστώνουμε ότι από τους αρμόδιους φορείς δεν ενεργούνται ούτε όσα εύκολα μπορούν να υλοποιηθούν. Πόσο μάλλον όταν έχει ήδη δοθεί τρίμηνη παράταση καταβολής των εισφορών του 1ου εξαμήνου;

5. Ενόψει των παραπάνω, σας καλούμε να προβείτε στην έκδοση ενός εκκαθαρισμένου ειδοποιητηρίου για το 2016 καθώς ήδη έχουμε διανύσει τα μισά του δευτέρου εξαμήνου.

6. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να προβεί σε επίδοση της παρούσας προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

                                                                      Για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ.

                                              Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                      Αθανάσιος Α. Δεβλιώτης                              Κων/νος Καλαντίδης

print